All providers are ADA compliant.
Unless otherwise indicated, staff have completed Cultural Competency training.

Name & License Address & Phone Client Population Other Languages Service Specialty Accepting New Clients (with referral)
Christine Brady, CADC
Lic.# A03020315
NPI# 1922267798
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator,
Licensed Substance Abuse Counselor
Yes
Jacque Collins
NPI# 1154767184
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Jacob Colongione
NPI# 1770092629
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Frank Firethunder
NPI# 1962942193
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Carol Grant
NPI# 1811182728
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator/Team Leader Yes
Jennifer Gray, ASW*
Reg.# 83230
NPI# 1770951725
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator/Team Leader Yes
Mai Nguyen, MD
Lic.# 70301
NPI# 1770951725
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult Cantonese Psychiatry, Medication Management Yes
Kimberlie Nunley, ASW*
Reg.# 78154
NPI# 1275741969
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Maris Sanford
NPI# 1306960372
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Shawna Savage
NPI# 1689919904
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Carol Stanchfield, LMFT
Lic.# 43227
NPI# 1285743328
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Deputy Director of AOT Program Services Yes
Damon Turner
NPI# 1699196253
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Heather Vance, LCSW
Lic.# 68212
NPI# 1386820892
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Program Director Yes
Maria "Carmen" Pacheco
NPI# 1306974506
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult Spanish Service Coordinator Yes
Jessica Garren
NPI# 1770951
500 Crown Point Cir.,
Grass Valley, CA 95945
(530) 273-5440
Adult, Older Adult - Service Coordinator Yes
Services may be delivered by an individual provider, or a team of providers, who is working under the direction of a licensed practitioner operating within their scope of practice. Only licensed, waivered, or registered mental health providers and licensed substance use disorder services providers are listed on the provider directory.

*ASW = Registered Associate Clinical Social Worker
English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but not limited to large print documents and alternative formats, are available to you free of charge upon request. Call 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al Call 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

Tagalog (Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922) 번으로 전화해 주십시오.

繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922)

فارسی (Farsi)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922) تماس بگیرید.

日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922). まで、お電話にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922)

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922) (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

العربية (Arabic)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-530-265-1437 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-888-801-1437

हिंदी (Hindi)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922).

ខ្មែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922) (TTY: 711)។

ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າ ພາສາລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-530-265-1437 (TTY: 1-800-735-2922). (TTY: 711).
Translate